Kontakt O nás

MindSonar - rentgenový přístroj na měření myšlení

Hluboké pochopení sebe sama a také toho druhého vedou k vzájemnému pochopení, což následně přispívá k pozitivní atmosféře a mimořádným výsledkům v ní. Jak se toto pochopení tvoří, o jaké jde vzorce?

 

Myšlení, cítění, prožívání a jednání každého jednotlivce je v určitém kontextu charakterizováno určitými vzorci, které jsou pro dotyčného samotného často tak samozřejmé, že o nich nikdy nemluví. Tyto vzorce chování nazýváme metaprogramy.

Metaprogramy, které se týkají způsobu našeho myšlení, nazýváme styly myšlení. Ty nejsou dobré nebo špatné, správné nebo nesprávné. Jsou zcela neutrální, jen mohou být v určitých kontextech funkční nebo nefunkční. Styly myšlení si většina lidí neuvědomuje, naučili jsme se je, nebo nevědomě převzali od našich rodičů či učitelů ve škole. Anebo jde o styly myšlení, které jsme si vyměřili sami, protože v určitém kontextu fungovaly. Neříká to dále nic o tom, kdo jsme. Praví to jen něco o způsobu, jak používáme naši mysl.

 

Proč je důležité vědět něco o stylech myšlení?

Zaprvé proto, že jde o prostředek, jak se spojit s koučovaným. Tím, že nahlédnete do způsobu, jakým ten druhý myslí, můžete s ním snadněji získat spojení. Budete-li stejným způsobem s tímto jedincem uvažovat, bude se on cítit snadněji pochopen.

Zadruhé proto, že můžete způsob myšlení koučovaného uvést ‘do procesu’. Explicitním poukazováním na to, JAK ten druhý myslí v určité problémové situaci, a ne na CO  myslí, pomůže klientovi rozšířit možnosti volby.

Zatřetí proto, že je dobré si uvědomit, že se jedná o neutrální způsoby fungování. Když budete mít co do činění s jedincem, jenž je zaměřen na rozdílnosti/mis-matcher (viz níže) a sami máte sklon k hledání shodností/matching, můžete se na toho druhého rychle začít dívat jako na někoho, kdo vás vědomě sabotuje. Uvědomění si, že se jedná pouze o způsob myšlení, může značně snížit míru podráždění. 

Chceme zde popsat několik stylů myšlení, jejichž poznání může být pro vedoucího pracovníka, kouče nebo rodiče důležité a praktické.

 

Shodnosti a rozdílnosti/matching a mismatching

Když srovnáváme údaje, můžeme dávat přednost shodě (matching) nebo rozdílům (mismatching).

Jak zjistíte, zda máte sklon k hledání rozdílů (mismatching) nebo k hledání shody (matching)?

V okamžiku, kdy jste konfrontováni s novou informací, díváte se na shodu s tím, co už víte, nebo vidíte ihned rozdíly? 

„Matchers“ nemají rádi změny, váží si velkou měrou jistoty a bezpečí. Rádi uvažují spolu s druhým.

„Mismatchers“ často poznáme ve skupině tak, že mají stále na jazyku ‘ano, ale….’ Mají rádi to nové a variace. Jsou také dobří ve světě vědy. Věda vychází z velké části z otázky: „Co tady nesedí?“

 

Srovnávání a jeho efekt

Většina lidí má sklon srovnávat se s ‘ideálním’ Já, nebo někým druhým. To působí často jako blokace a může vést k perfekcionismu a názoru, že věc nikdy nemohu udělat tak dobře jako ten druhý; anebo sám sebe předem odsoudím, aby to nemuseli dělat ti druzí. Což je velmi destruktivní způsob myšlení.

Srovnávání, které má často dobrý efekt, je srovnávání se sebou samým v minulosti. Bez idealizování. Učíte se tak nahlédnout, jakým vývojem jste prošli v uplynulém čase.

 

Interní versus externí referenční rámec

Koho nebo co používáme jako referenci?  Když je nám vlastní, abychom jako míru brali vlastní hodnotový systém, pak máme svůj interní referenční systém. Jednáme na základě našich vlastních tužeb, hodnot a potřeb. Zastavuji před přechodem pro chodce, protože to sám považuji za důležité. Přijímám vedoucí funkci proto, že je tato výzva pro mne příjemná.  

Když jednáme na základě hodnotového systému, který máme „zvenku“, jedná se o externí referenční systém. Zastavuji v naší ulici chodcům, protože by mě mohli vidět sousedé. Přijímám vedoucí funkci, protože většina lidí v mém okolí postupně na takovou pozici dosáhne.  

Většinou se jednotlivec vyvíjí tak, že jde z externího referenčního rámce do rámce interního. Když se ocitnete v nové pracovní situaci, budete mít zpočátku hlavně externí referenční rámec. V takové situaci zejména sledujete, jak to tam chodí, adaptujete se, poměřujete se s ostatními kolegy, mnohé si ověřujete a žádáte o zpětnou vazbu. Po určité době začnete tento referenční systém postupně měnit na interní. 

 

Možnosti/procedury

Někteří lidé pracují nejraději, když mají pocit, že jednají podle určitých předpisů. Jsou silně zaměřeni na dokončení předepsaného postupu. Pokud tento postup nevede k požadovanému výsledku, mohou se zablokovat. Jiní lidé uvažují v možnostech, rádi vymýšlejí nové a alternativní postupy a neradi jednají dvakrát podle stejného předpisu. 

 

Muset/ moci/ chtít 

Tyto pojmy také nazýváme „modální operátory". Jsou vázány na konání a vyjadřují, jak člověk s konáním zachází. 

Příklad:  Chci cvičit: «Cvičit» je hlavní sloveso. „Chci” je modální operátor. Měl bych cvičit. Musím cvičit. Mohu cvičit. Potřebuji cvičit. 

Lidé, kteří často používají slovo ‘muset’, vytvářejí na sebe a na své okolí silný tlak. Tady hrozí perfekcionismus. 

 

Co máme na mysli, když říkáme „Myšlení"?

 

‘Towards’ znamená, že víte, čeho chcete dosáhnout. Směřujete k řešení. ‘Away from’ značí, že víte, od čeho chcete pryč. Víte dobře, kde je problém. Jste zaměřeni na problém. Lidi, kteří uvažují ‘away from’, můžeme srovnávat s veslaři, jsou jedinci zaměřeni na problém a od toho problému chtějí veslovat pryč. Kanoisti, kteří mají nos nastavený směrem k cíli (řešení), k němuž se také chtějí co nejdříve dostat, uvažují ‘towards’. Oba styly myšlení mají své výhody a nevýhody. Veslaři jsou schopni se poučit z nadělaných chyb, dobře zvažují rizika, ale jen těžko si tvoří představu o žádoucí budoucnosti a mohou ve spolupráci s druhými působit jako brzda. Kanoisti, kteří mají často jasnou vizi o budoucnosti a jsou schopni tomu věnovat mnoho energie, se jen špatně poučují z problémů a nejsou zrovna mistry ve vyhodnocování. 

Naučit se rozpoznávat metaprogramy, a to integrováním s tím souvisejících procesů změn a technik, do značné míry zvyšuje schopnosti komunikátora, terapeuta, lektora, manažera atd.

MindSonar je on-line počítačová aplikace vyvinutá pro měření a sestavení našich stylů myšlení – metaprogramů. Tato metoda využívá všechny poznatky o „naprogramovaní“ našeho myšlení získané od 70tých let. Původně bylo měření vyvinuté v USA v roce 1981 jako strukturovaný rozhovor, který zkoumal a vyhodnocoval chování a jazyk s propojením na hodnoty respondenta.

V roce 1995 byla vytvořena Institutem pro eklektickou psychologii v Nizozemí jeho první on-line verze, která měří meta profil respondenta se standardizovaným výstupem.

V roce 2012 www.livelife.cz získali výhradní zastoupení a licenci pro využívání měřeni MindSonar pro Čechy a Slovensko. MindSonar je jako rentgenový přístroj na měření myšlení.

 

Zaměření na cíl/ Zaměření na problém

V MindSonar se slovem "myšlení " rozumí kombinace self-talk (vnitřní monolog), obrazů a pocitů (emoce a vjemy), co je důležité (kritéria a hodnoty) a co je pravda (víry nebo přesvědčení).

Předpokládá se, a to je rozdíl oproti většině ostatních psychologických měření, že naše Meta-programy a kritéria se budou lišit v různých situacích.

Například, když někdo vede tým, může myslet úplně jinak, než když si hraje se svými dětmi. Proto MindSonar vždy měří něčí styl myšlení ve specifickém kontextu.

MindSonar neměří, co si lidé myslí, nebo o čem přemýšlí. MindSonar měří JAK přemýšlíme, CO je pro nás důležité, JAKÝ je STYL (strategie) našeho myšlení; že děláme věci tak, jak je děláme.

To vše na základě osobních zkušeností a v určitém specifickém kontextu. 

 

Kde je využití MindSonar prospěšné?

MindSonar lze použít všude tam, kde je důležité pochopit, JAK lidé myslí a proč dělají věci tak, jak je dělají. Jeho aplikace mohou být v rámci osobní rozvoje (např. pomoci koučovanému klientovi být lepším rodičem) nebo v souvislosti s profesionálním rozvojem, růstem jednotlivců i organizací. Rozsah využití MindSonar v praxi je široký a používá se efektivně například pro:

Zlepšení komunikace: Přizpůsobení komunikace a sdělení zpráv ke stylům myšlení lidí, kterým je zpráva určena. Zlepší se tak porozumění, přijetí a akceptace v rámci komunikace.

Efektivní koučování: Pomáháme lidem pochopit, proč se „zasekli“ a nacházejí se v paralýze, nebo naopak velkém zrychlení (např. zažívají nepříjemné emoce a omezující chování) v určitých situacích a proč se jim daří (např. zažít příjemné emoce a svobodné chování) v jiných situacích.

Přizpůsobení se lidem v profesionální, či studijní oblasti: Přizpůsobení (flexibilita) dominantních stylů myšlení při práci či studiu stylům myšlení zúčastněných lidí. To pro jednotlivce usnadňuje a zefektivňuje proces učení se, či spolupráce v týmech.

Modelování excelentnosti: Mapování stylu myšlení, který umožňuje některým lidem dosahovat mimořádné věci, tak, aby tato schopnost byla více dostupná a naučitelná pro ostatní.

Rozvoj psychologického kapitálu: Posílení jedinečných prvků ve stylu myšlení lidí, a tím zvýšení duševního kapitálu skupiny nebo organizace.

Výběr kandidátů: Definování stylu myšlení, jež převládá mezi lidmi, kteří fungují dobře v určité pozici (Benchmark profile). Výběr lidí, kteří mají podobný způsob myšlení.

Pochopení kompetencí: Zmapování základní struktury v seřazení jednotlivých stylů myšlení a hodnot pro určité požadované sady dovedností nebo kompetencí.

Změna kultury: Identifikace dominantního způsobu myšlení ve skupině s cílem stanovit, které meta-programy by měly být přizpůsobeny, nebo změněny s cílem dosažení lepších výsledků, či změnu firemní kultury v požadovaném směru.

 

přidáno 11. srpna 2014 do kategorie Zdraví

ČTETE: MindSonar - rentgenový přístroj na měření myšlení · 11. srpna 2014 · Zdraví
·
Další články