Kontakt O nás

5 otázek pro Alenu Slezáčkovou

S přípravou na spokojené stáří můžeme začít právě dnes, říká psycholožka a vysokoškolská pedagožka Alena Slezáčková. Těžištěm jejího odborného zájmu je studium silných stránek charakteru, osobní pohody a posttraumatického rozvoje osobnosti.

1. Jak vidíte nás, Čechy? Čím se řídí naše mentalita?

Typické rysy tzv. národní povahy vystupují nejvýrazněji, když se vrátíme z delšího pobytu v zahraničí. Také si pak často kladu otázku, proč se u nás na sebe lidé méně usmívají, proč vypadají v práci otráveně a proč ve společnosti převažuje kritický a skeptický postoj.

Domnívám se, že se jednak stále vyrovnáváme s dědictvím bývalého režimu, který snad ještě více než ztráty ekonomické přinesl hluboké ztráty v rovině lidské, a to zejména ve smyslu pokřivení charakteru. Na druhé straně porevoluční demokratické zřízení sice přineslo svobodu, avšak tlak na výkon a materiální zisky bohužel přehlušuje význam kultivace morálky, etiky a zohledňování vyšších hodnot. Věřím však, že každá reakce vyvolává protireakci, a že bude přibývat lidí, kteří se stanou kladnými vzory pro mladou generaci a nositeli pozitivní změny.

Českou mentalitu však nevnímám pouze negativně: velice si cením projevů ochoty pomoci druhým, jež se projevuje například ve štědrosti vůči dobročinným organizacím, líbí se mi český smysl pro humor a obdivuji nezdolnost lidí, kteří jsou schopni překonávat nepříznivé životní události.

2. Co pro vás znamená víra?

Víru chápu ve dvojím smyslu – jednak jako víru, že něco dobře dopadne, že to, do čeho investuji svůj čas a energii, přinese žádoucí výsledek. V tomto smyslu je víra blízká naději a optimismu, jejichž společným jmenovatelem je očekávání příznivého budoucího vývoje věcí a dění. Tento postoj mě povzbuzuje, motivuje, energizuje a udržuje na cestě k dosažení cílů.

Neméně důležitá je však pro mě druhá podoba víry, která je blízká spiritualitě a tomu, co nás přesahuje. Je to víra v dobro, v řád přírody, i v to, že i náročné životní situace jsou zvládnutelné a mohou se stát zdrojem cenných zkušeností. Tato víra mi pomáhá zůstávat v kontaktu se svým vnitřním já a udržuje mě ve směru, který dává mému životu smysl.

3. Co lidem často a přitom zbytečně brání v životním štěstí?

Důvodů může být hned několik:

-Když se trápí tím, co nemají, namísto toho, aby byli vděčni za to, co mají.

-Když si na druhých lidech všímají více jejich nedostatků, chyb a selhání, než aby se zaměřili na rozpoznání a ocenění jejich silných stránek, úspěchů a vnitřního potenciálu.

-Když se příliš srovnávají s ostatními lidmi, zvláště s těmi, kteří jsou jim médii prezentováni jako krásnější, bohatší nebo úspěšnější – což však ve skutečnosti vůbec nemusí znamenat, že jsou tyto osoby šťastnější.

-Když jsou dlouhodobě nespokojeni se svým způsobem života, s kvalitou partnerského vztahu či v práci, a přesto se neodhodlají k tomu, aby učinili krok ke změně.

4. Jak reflektujete generaci narozenou po roce 1989? Jaké naděje do ní vkládáte?

Nerada bych příliš zobecňovala, budu tedy hovořit především o generaci současných vysokoškoláků, s nimiž mám díky svému působení na Masarykově univerzitě v Brně osobní zkušenost. Podle mého názoru se z velké většiny jedná o charakterní mladé lidi, kteří mají rozhled, jsou zcestovalí a dobře jazykově vybavení. Jsou vnímaví, tvořiví a dokáží uplatnit i své kritické myšlení. Nesdílím tedy názor, že „bude hůř“. V této části mladé generaci spatřuji naději, že přiblíží naši společnost ke stavu, kdy se za společensko-politické dění v naší zemi nebudeme muset stydět.

5. Stáří. Co se vám pojí s touto fází života? 

Projevy stáří nebývají vítány zrovna radostně, avšak řečeno s G. B. Shawem: „Stáří je jediný způsob, jak se dožít vysokého věku“. A dlouhověkost je pro většinu z nás žádoucím cílem.

Osobně chápu stáří jako podzim života, kdy skutečně sklízíme plody toho, jak jsme vedli a prožívali svůj dosavadní život. Současné vědecké výzkumy faktorů úspěšného stárnutí to potvrzují: lidé, kteří již v průběhu dospělosti dbají o svou životosprávu, udržují se ve fyzické a mentální aktivitě, rozvíjejí kladné mezilidské vztahy, věnují se tomu, co jim dává smysl, a dokáží se přizpůsobit měnícím podmínkám, jsou zdravější, spokojenější a dožívají se vyššího věku. S přípravou na spokojené stáří tedy můžeme začít právě dnes. 

 

dh

 

přidáno 3. června 2014 do kategorie Lidé

ČTETE: 5 otázek pro Alenu Slezáčkovou · 3. června 2014 · Lidé
·
Další články